تسهیلات

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود (بانک)

پایان دوره / میان دوره

 

تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود (تلفیقی)

پایان دوره / میان دوره

 

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک طبقات

پایان دوره / میان دوره

 

مانده ذخایر برای تسهیلات (بانک)

پایان دوره / میان دوره

 

مانده ذخایر برای تسهیلات (تلفیقی)

پایان دوره / میان دوره

×