معرفی معاونت ها

openForType
جناب آقای محمدرضا حاجیان
معاونت مطالعات اقتصادی و بانکی
جناب آقای علیرضا هادیان همدانی
معاونت پشتیبانی مدیرعامل
جناب آقای عبدالرضا تیزنوبیک
معاونت مدیرعامل در امور شعبه ها و خدمات مشتریان
جناب آقای ارسلان امیری
معاونت مدیرعامل در امور سرمایه انسانی و طرح و برنامه
جناب آقای محمد امیر داود
معاونت مدیرعامل در امور بین الملل و عملیات ارزی
سرکار خانم زهرا میرحسینی
معاونت مدیرعامل در امور فن آوری اطلاعات و ارتباطات

×