خدمات حسابهای تجاری

مدیریت کردن حسابهای شرکتهای تجاری جزء مهمترین مواردی است که همواره مورد توجه مالکین شرکتها بوده است. آگاهی از وضعیت مالی انواع حسابها، گردش مالی آنها، امکان انجام تعاملات مالی بین حسابهای شرکت و بین حسابهای شرکت با سایر شرکتها همواره مورد توجه بوده است. بانک پاسارگاد در راستای تسریع فعالیتهای مالی شرکتهای کوچک خدمات زیر ارائه کرده است.

×