تسهیلات شرکتهای تجاری

با توجه به اهمیت شرکتهای حقوقی بانک پاسارگاد راهبردهایی رادر این زمینه ارائه می دهد. ارائه انواع وام ها به این دسته از شرکتها بخشی از خدمات بانک پاسارگاد تشکیل می دهد. وام هایی نظیر جعاله و ... از این دسته می باشند. حال با توجه به مشترک بدون برخی از مدارک لازم جزئیات اضافه در بخش مربوطه ارائه می گردد.

مدارک عمومی لازم:

 • برگه در خواست باتوجه به نوع تسهیلات در خواستی.
 • مدارک و مجوزهای لازم با در نظر داشتن نوع تسهیلات نظیر مباعی نامه ، جواز کسب یا تولید و .. .
 • اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی.
 • فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی در امور تولیدی یا خدماتی.
 • فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره نامه کار متقاضی در امور تولیدی و خدماتی.
 • اصل برگ امضاء مسلم الصدور متقاضی در صورتیکه قرار داد در دفاتر رسمی منعقد نشود.
 • شماره حساب مشتری و تاریخ افتتاح آن.
 • فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد شخص حقوقی ، فتوکپی شناسنامه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت.
 • اساسنامه، شرکت نامه روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت و آخرین تغییرات در انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل و صاحبان امضاء مجاز شرکت.
 • لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به هر یک
 • گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته
 • آخرین اظهار نامه مالیاتی شرکت ممهور به مهر اداره دارایی محل.

انواع تسهیلات ارائه شده به شرکتهای حقوقی کوچک در بانک پاسارگاد:

 

×