معرفي هیأت مديره بانك پاسارگاد

openForType
جناب آقای سید کاظم میرولد
رئیس هیأت مدیره
جناب آقای دکتر مجید قاسمی
مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره
جناب آقای احمد وادی دار
عضو هیأت مدیره
جناب آقای ذبیح الله خزایی
عضو هیئت مدیره
جناب آقای کامران اختیار
عضو هیأت مدیره
جناب آقای علی اکبر امین تفرشی
عضو هیات مدیره
جناب آقای مصطفی بهشتی روی
عضو هیات مدیره

×