محاسبه‌ سپرده ها

    به منظور تسهیل محاسبات برای شما کاربران گرامی بر اساس مقدار سود پرداختی برای هر یک از حسابهای بانک پاسارگاد این قسمت در نظر گرفته شده است.
    با استفاده از این ماشین حساب میتوانید با ارائه سود مورد نظر و انتخاب نوع سپرده، مبلغ مورد نیاز را برای سپرده گذاری محاسبه کنید.
    با استفاده از این ماشین حساب و با وارد کردن مبلغ قابل پرداخت و سود روزانه مورد نظر خود، یک یا دو پیشنهاد برای سپرده گذاری به شما ارائه می شود. همچنین سود دقیق این سپرده گذاری ها بر حسب مبلغ پرداختی شما محاسبه می گردد.
   

×