محاسبه مبلغ مورد نیاز برای سودی خاص

محاسبه مبلغ مورد نیاز برای سودی خاص
با وارد کردن مقدار سود مورد نظر برای سپرده گذاری و انتخاب نوع سپرده گذاری و سپس کلیک بر روی کلید " محاسبه شود" می توانید مبلغ مورد نظر برای سپرده گذاری را در بخش پایین مشاهده کنید.
 مقدار سود مورد نظر درماه (30 روز): 
انواع سپرده نرخ علی الحساب سود سالانه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 10.00
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه 12.00
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه 13.00
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نه ماهه 14.00
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله 15.00
  مبلغ مورد نیاز:
محاسبه سود سپرده ها
پیشنهاد بهترین نوع حساب برای شما

 

×