تعاریف کارت

 کارت

ابزار مخصوصي است كه شركت خدمات پرداخت الكترونيك پاسارگاد به عامليت از سوي بانك پاسارگاد ، براساس استاندارد و اصول فني خاص و رعايت مسائل ايمني بنام متقاضي كارت با رعايت مقررات صادر و تحويل وي مي نمايد. دارنده كارت (صاحب کارت)مي تواند با استفاده از آن و شماره شناسائي فردي، موجودي حسابهايي را كه به كارت مذكور ار تباط داده مي شوند، تدريجا" و يا بطور يكجا نقدا" دريافت و يا دستور پرداخت وجه كالا و خدمات خريداري شده را به نفع پذيرندگان كارت از طريق حساب ترجيحي خود صادر نمايد.

 شماره شناسايي فردي

شماره رمز شماره محرمانه اي است كه توسط بانك توليد، و صرفا" در اختيار دارنده كارت گذارده مي شود. وارد نمودن اين شماره به دستگاههاي نصب شده در محل پذيرندگان كارت، موجب شناسائي دارنده كارت توسط سيستم كاميپوتري بانك پاسارگاد خواهد شد.

 پذيرندگان كارت

شركتها، مؤسسات و فروشگاههاي طرف قرارداد بانك، شعب پذيرنده كارت و يادستگاههاي خودپرداز مي باشند كه مي توانند باتوجه به نوع فعاليت، خدمات، كالا و وجه مورد نياز مشتريان را با پذيرش كارت به آنان عرضه نمايند.

 حسابهاي قابل ارتباط با كارت

حسابهايي مي باشند كه در سيستم يكپارچه بانك پاسارگاد طبق شرايط و مقررات مربوط به نوع حساب، بنام اشخاص حقيقي افتتاح ميگردند و ارتباط آنها با كارت از نظر بانك بلامانع باشد.

 حساب ترجيحي

يكي ازحسابهاي مرتبط با كارت است كه برحسب تقاضاي دارنده آن انتخاب، تا بهاي كالا و خدمات عرضه شده به وي از طريق پايانه هاي فروش( POS) ازحساب مزبور برداشت و به حساب پذيرندگان كارت منظور گردد. دارنده كارت مي تواند از طريق دستگاههاي خودپرداز (ATM) و پايانه هاي مستقر در داخل شعب (PINPAD) نيز از موجودي حساب ترجيحي خود برداشت نمايد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به آدرس   http://pep.co.ir  مراجعه نمایید

×