تركيب شعبه هاي بانك

ترکیب شعبه های بانک

شرح
1384
1385
1386
تهران
شهرستان
تهران
شهرستان
تهران
شهرستان
تعداد شعبه ها
14
11
50
32
96
54
مجموع
25
82
150
درصد
56
44
61
39
64
36

جدول فوق بیانگر این واقعیت است که بانک پاسارگاد توانسته است در مدت کوتاه فعالیت خویش در زمینه افتتاح شعبه­های مورد نیاز در سراسر کشور و فراهم سازی امکانات مناسب برای سهولت دست­رسی مشتریان گرامی بسیار موفق عمل نماید به گونه ای که در تاریخ بانکداری مثال زدنی است و تلاش همه دست اندرکاران در بانک پاسارگاد این است که با گسترش منطقی شعبه­ها زمینه رفاه بیش از پیش مشتریان خویش را فراهم نمایند.

بانک پاسارگاد توانسته است تعداد شعبه های خود را از 25 شعبه در پایان سال 1384 به 150 شعبه در پایان اسفند ماه 1386 برساند که از این تعداد 96 شعبه در تهران و 54 شعبه در سایر نقاط کشور استقرار یافته اند.


گزارش هیئت مدیره

×