معرفي مديرعامل بانك پاسارگاد

openForType
جناب آقای دکتر مجید قاسمی
مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره

×