حساب سپرده قرض الحسنه جاری

 

  افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی  

سپرده قرض الحسنه جاری یکی از ابزارهای مهم در مبادلات پولی و بازرگانی شناخته شده می‌باشد. از مزایای چک‌های صادره مشتریان عهده بانک پاسارگاد قابلیت وصول آن‌ها در کلیه شعبه های بانک در سراسر کشور می‌باشد.

 شرایط

 • افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری نیاز به اخذ معرف دارد.معرف باید دارای حساب سپرده قرض الحسنه جاری نزد یکی از بانکها باشد و امضائ وی مورد تائید بانک باشد.
 • افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری نیاز به اخذ استعلام از بانک مرکزی برای صاحب حساب و وکیل ایشان (اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی ) دارد. مدت اعتبار استعلام ها پانزده روز می باشد.
 • باتوجه به قابلیت ارائه دسته چک به مشتری در این حساب کلیه مقررات مربوط به دسته چک بر آن نافذ می باشد.
 

  حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی :

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی چنانچه طبق مقررات و ضوابط مربوطه در ایران به ثبت رسیده باشند بلا مانع است و مدارک لازم جهت افتتاح حساب به شرح زیر می باشد :

مدارک لازم

 1. تقاضای شرکت مبنی بر افتتاح حساب که به امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت رسیده باشد.
 2. فتوکپی مصدق اساسنامه
 3. فتوکپی مصدق شرکتنامه
 4. آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر تاسیس شرکت و انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و معرفی اشخاصی که حق امضای چکها و اسناد تعهد آور شرکت را دارند.
 5.  در اساسنامه شرکت که به تصویب صاحبان سهام رسیده اجازه افتتاح حساب قرض الحسنه جاری و داد و ستد با بانک صراحتاً قید شده باشد.
 6. آخرین صورتجلسه مجمع عمومی شرکت ، حدود و مدت اختیارات هیات مدیره و صاحبان امضای مجاز شرکت 
 7. اصل وفتوکپی شناسنامه هریک از امضاداران مجاز شرکت
 8. اصل و تصویر کارت ملی هر یک از امضاداران مجاز شرکت
 9. تکمیل فرم های مربوطه
 

  حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی خارجی

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اتباع بیگانه علاوه بر رعایت مقررات و ضوابطی که برای افتتاح این گونه حسابها برای اشخاص حقیقی بر شمرده شد مستلزم رعایت موارد زیر می باشد.

 • معرفی یکی از مشتریان بانک یا ارائه معرفی نامه کتبی از جانب یکی از ارگانها ی دولتی ویا سفارتخانه های خارجی مبنی بر شناسایی و تایید متقاضی افتتاح حساب.
 • دارا بودن پروانه اقامت معتبر نظیرگذرنامه یا دیگر مدارک رسمی عکس دار.
 • یک برگ تصویراز گذرنامه و پروانه اقامت .
 

  افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی خارجی

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی خارجی چنانچه طبق مقررات و ضوابط مربوطه در ایران به ثبت رسیده باشند بلامانع و نحوه افتتاح حساب همانند اشخاص حقوقی ایرانی می باشد.

 

×