كارت‌هاي پيش‌پرداز (Debit)

 تقاضاي صدوركارت

هرشخص متقاضي استفاده ازخدمات كارت مي تواند با مراجعه به شعب بانك پاسارگاد و افتتاح يكي از انواع حسابهاي قابل ارتباط با كارت (حساب قرض الحسنه جاري، حساب قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت) درخواست صدوركارت وارتباط آن بايك يا همه حسابهاي خود از آن شعبه را بنمايدكه دراين صورت، شعبه مي بايست با ارائه فرم درخواست صدوركارت و تكميل آن توسط متقاضي نسبت به صدور کارت اقدام نماید.
مشتري مي بايست فرم درخواست صدوركارت را تكميل نموده و با امضاي متن و ظهر فرم ، آنرابه مسئول ذيربط تحويل ومسئول مربوطه نيز پس ازاخذ مدارك احراز هويت و تطبيق با مشخصات فردي موجود درسيستم و تائيدامضاي مشتري، آنراجهت ثبت درخواست مذكور به بانكدار شعبه تحويل نمايد.

 مبلغ تراکنش

عددی است که مشتری در هر بار زدن کارت خود به دستگاه ATM میتواند به همان مبلغ تراکنش مورد نظر خود را انجام دهد .مشتری در طول 24 ساعت می تواند از خودپردازهای بانک پاسارگاد مبلغ 3 میلیونریال و از سایر دستگاه های خودپرداز سایر بانک های عضو شتاب مبلغ 2 میلیون ريال برداشت نماید .

 تحويل كارت به متقاضي

با مراجعه مشتری برای دریافت کارت خود، بانكدار شعبه موظف است پس از تحويل كارت و پاكت رمز، ضمن اخذ رسید تحویل شده، کارت را به مشتری تحویل دهد.

 مواردمفقودي يا سرقت كارت

درصورت مفقودشدن يا سرقت كارت،دارنده كارت مي بايست در اسرع وقت مراتب را ازطريق تلفن هاي اعلام شده درپشت كارت به مركز امداد مشتريان اطلاع و سپس با مراجعه به يكي از شعبه های بانك پاسارگاد ،نسبت به تكميل فرم اقدام نمايد. مشترياني كه داراي رمز تلفن بانك مي باشند، مي بايدهرچه سريع تر از طريق تلفن بانك پاسارگاد و منوي عمليات كارت، نسبت به مسدود نمودن كارت مزبور اقدام نمايند.

 صدور کارت مجدد

در صورتی که کارت مشتری مفقود و یا سرقت گردد و یا به علت تاخوردگی ، شکستگی و یا از بین رفتن اطلاعات در نوار مغناطیسی کارت غیر قابل استفاده گردد ، مشتری می تواند با مراجعه به یکی از شعب بانک و تکمیل بخش مربوطه در فرم و امضای متن ، درخواست صدور کارت مجدد نماید .

 رمز جدید

مشتری در صورت فراموش کردن شماره رمز کارت خود و یا عوامل دیگر در ارتباط با رمز کارت می تواند با مراجعه به یکی از شعب بانک درخواست تغییر رمز کارت خود را نمایند که در این صورت با تکمیل و امضای فرم مربوطه آن را به شعبه تحویل داده تا رمز جدید برای ایشان صادر و تحویل گردد .


برای مشاهده اطلاعات بیشتر به آدرس   http://pep.co.ir  مراجعه نمایید

×