معرفي اعضاي هيأت عامل

openForType
جناب آقای دکتر مجید قاسمی
مدیر عامل
جناب آقای ذبیح الله خزایی
عضو هیأت عامل
جناب آقای کامران اختیار
عضو هیأت عامل
جناب آقای محمدرضا حاجیان
عضو هیأت عامل
جناب آقای علیرضا هادیان همدانی
عضو هیأت عامل
جناب آقای عبدالرضا تیزنوبیک
عضو هیأت عامل
سرکار خانم زهرا میرحسینی
عضو هیأت عامل
جناب آقای ارسلان امیری
عضو هیأت عامل
جناب آقای محمد امیر داود
عضو هیأت عامل

×