گزارش ‌ترازنامه

اقلام عمده ترازنامه بانک پاسارگاد در دو مقطع تاریخی 29/12/1385 و 29/12/1386 در جدول زیر ارائه شده است:


اقلام عمده دارائيها و بدهيهاي بانك پاسارگاد (ميليارد ريال)

شرح ‌

مانده در پايان اسفند ماه

1386

1385

مبلغ

%

مبلغ

%

موجودي نقد

239

0

122

1

مطالبات از بانك مركزي

7،723

14

2.683

12

مطالبات از ساير بانكها

3،243

6

2.815

13

خالص تسهيلات اعطايي

37،937

67

11.275

51

اوراق مشاركت

50

0

933

4

مشاركت در سهام شركتهاي فرعي

2،041

4

1.288

6

مشاركت در سهام شركتهاي بورسي

229

0

293

1

دارایی های ثابت

1،974

3

925

4

ساير دارائيها

3،529

6

1،740

8

جمع (دارائيها )

56،965

100

22.074

100

سپرده‌هاي ديداري

4،349

8

1.518

7

سپرده‌هاي پس انداز

168

0

41

0

سپرده های سرمايه‌گذاري مدت دار

43،028

76

14.820

67

سایر سپرده ها

1،352

2

337

2

جمع ( سپرده‌ها)

48،897

86

16.716

76

وجوه سرمايه اي

7،096

12

4.338

20

ساير

972

2

1،020

5

جمع (بدهيها و حقوق صاحبان سهام)

56،965

100

22.074

100

اقلام زير خط *

13،435

 

3.365

-

نسبت اقلام زير خط ترازنامه به دارائيها (درصد)

-

24

--

15

* اقدام زیر خط بابت تعهدات ضمانت نامه ها، تعهدات اعتبارات اسنادی و سایر تعهدات می باشد.

گزارش هیئت مدیره

×