گزارش سرمایه انساني

از آنجا که مهمترین عامل دست­یابی هر موسسه به اهداف عالی خویش، سرمایه انسانی کارآمد می­باشد، بانک پاسارگاد نیز همواره به این مهم توجه ویژه­ای داشته است. در جدول زیر ترکیب سرمایه انسانی بانک پاسارگاد بر حسب تحصیلات و به تفکیک صف و ستاد نشان داده شده است.
سرمایه انسانی بانک در سال 1386 نسبت به سال 1385 معادل 95 درصد رشد داشته است که بیشترین میزان افزایش مربوط به همکاران بخش صف با تحصیلات لیسانس
می­باشد. در پایان سال 1386 با احتساب 84 نفر سرمایه انسانی درحال آموزش تعداد کل همکاران به عدد 1،732 نفر می­رسد.

ترکیب همکاران بر حسب تحصیلات (نفر)

شرح
1384
1385
1386
درصد رشد سال 1386
ستاد
صف
ستاد
صف
ستاد
صف
ستاد
صف
فوق لیسانس و بالاتر
17
9
25
15
37
22
48
47
لیسانس
58
171
107
465
143
1154
34
148
فوق دیپلم
7
72
55
180
71
221
29
23
جمع
82
253
187
660
251
1397
34
112
* جمع کل
335
847
1648
95
درصد
24
76
22
78
15
85
 
 

* بدون احتساب 84 نفر سرمایه انسانی در حال آموزش(سال 1386)


ترکیب همکاران در پایان سال 1386 به تفکیک جنسیت، تحصیلات و سابقه خدمت در جدول زیر ارائه شده است:

ترکیب همکاران به تفکیک جنسیت ، تحصیلات و سابقه خدمت (نفر) - 1386

شرح
فوق لیسانس و بالاتر
لیسانس
فوق دیپلم
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
0 - 10 سال
18
16
461
752
45
2
10 - 20 سال
2
0
3
0
2
0
20 - 30 سال
10
0
1
0
0
0
بیش از 30 سال
10
3
73
7
221
22
جمع
40
19
538
759
268
24
* جمع کل
59
1297
292
درصد
68
32
41
59
92
8

* بدون احتساب 84 نفر سرمایه انسانی در حال آموزش(سال 1386)
گزارش هیئت مدیره

×