حساب های سرمایه گذاری

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
مشتریان گرامی می‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت وجوه خود را به حساب مورد نظر واریز و به سهولت برداشت نمایند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بصورت روزشمار بهره‌مند گردند.

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (9 ماهه):
سپرده مذکور برای مدت 9 ماه تمام نزد بانک تودیع می گردد. نرخ سود این حساب بیشتر از نرخ سود سپرده کوتاه مدت می باشد و حسب نظر مشتریان گرامی به صورت ماهانه ، سه ماهه و یا در پایان دوره (سود در سررسید) با نرخ های تعیین شده قابل پرداخت است. ضمنا اصل سپرده در سررسید در صورت جاری بودن سپرده و دستور مشتری با شرایط جدید برای همان مدت قابل تمدید خواهد بود.

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (6 ماهه):
سپرده مذکور برای مدت 6 ماه تمام نزد بانک تودیع می گردد. نرخ سود این حساب، حسب نظر مشتریان گرامی به صورت ماهانه ، سه ماهه و یا در سر رسید با نرخ های تعیین شده قابل پرداخت و اصل سپرده نیز در سررسید در صورت جاری بودن سپرده و دستور مشتری با شرایط جدید برای همان مدت قابل تمدید خواهد بود.

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله
حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت یک ساله به سپرده‌ای اطلاق می شود که متقاضی برای مدت معین (یک سال) وجوه خود را نزد بانک سپرده گذاری می نماید و از سود روز شمار آن که به صورت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالانه و یا سود در سر رسید پرداخت می گردد، بهره مند می شود.

 

محاسبه نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری

 

×