banker شرایط و ضوابط شغل بانکدار

با تشکر از استقبال کلیه متقاضیان ارجمند 

با عنایت به تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز در شغل بانکداری، درحال حاضر امکان تکمیل فرم دعوت به همکاری میسر نیست.

امور سرمایه انسانی بانک پاسارگاد 

×