سامانه دعوت به همکاری بانک پاسارگاد (HRM) - شرایط و ضوابط شغل کارشناس امور ارزی

با تشکر از استقبال کلیه متقاضیان ارجمند

با توجه به اتمام زمان ثبت نام متقاضیان کارشناس امور ارزی، درحال حاضر امکان تکمیل فرم دعوت به همکاری میسر نمی باشد