سامانه دعوت به همکاری بانک پاسارگاد (HRM) - شرایط و ضوابط شغل فرهیختگان

با تشکر از استقبال کلیه متقاضیان ارجمند

با توجه به اتمام زمان ثبت نام متقاضیان فرهیخته، درحال حاضر امکان تکمیل فرم دعوت به همکاری میسر نمی باشد