سامانه دعوت به همکاری بانک پاسارگاد (HRM) - شرایط و ضوابط شغل کارشناس انفورماتیک

با تشکر از استقبال کلیه متقاضیان ارجمند 

با عنایت به تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز در شغل کارشناس انفورماتیک، درحال حاضر امکان تکمیل فرم دعوت به همکاری میسر نیست.

امور سرمایه انسانی بانک پاسارگاد