سامانه دعوت به همکاری بانک پاسارگاد (HRM) - شرایط و ضوابط شغل کارشناس فنی تأسیسات

با تشکر از استقبال کلیه متقاضیان ارجمند

با توجه به اتمام زمان ثبت نام متقاضیان کارشناس فنی تأسیسات، درحال حاضر امکان تکمیل فرم دعوت به همکاری میسر نمی باشد