مجمع عمومی سالیانه

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

111

به نام قادر مطلق

بانک پاسارگاد
(شرکت سهامی عام)
شماره ثبت 254300

دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
 
به آگاهی سـهـامداران محتـرم می رسـاند؛ مجمع عمومی فوق العـاده بـانـک پـاسـارگـاد (سهامی عام) راس ساعت 11صبح روز پنجشنبه مورخ 17/02/1388 در محل پژوهشگاه نیرو به نشانی:
تهران - شهرک غرب ، بلوار فرحزادی ، انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری )تشکیل می گردد.

بدینوسیله از سهامداران گرامی ، وکلا یا نمایندگان محترم قانونی آنان دعوت به عمل می آید به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روزهای دوشنبه مورخ 14/02/1388 لغایت چهارشنبه مورخ 16/02/1388 از ساعت 8 صبح الی 17 با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر به همراه برگ موقت سـهام یا گواهی موجودی سهام، به امور سـهام بانک واقع در تهران- خیابان میرداماد جنب ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد- پلاک 426 (ساختمان گسترش انرژی پاسارگاد)- طبقه اول مراجعه فرمایند.

دستور جلسه:

  • 1. افزایش سرمایه بانک
  • 2. اصلاح موادی از اساسنامه 
هیات مدیره

 

 

 

به نام قادر مطلق

بانک پاسارگاد
(شرکت سهامی عام)
شماره ثبت 254300

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه


به آگاهـی سـهامداران محترم می رسـاند؛ مجمع عمومی عادی سـالیانه سـال مالی منتهـی به 30/12/1387بانـک پـاسـارگـاد (سهامی عام) رأس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 17/02/1388 در محل پژوهشگاه نیرو به نشانی : تهران - شهرک غرب ، بلوار فرحزادی ، انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری )تشکیل می گردد.

بدینوسیله از سهامداران گرامی ، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روزهای دوشنبه مورخ 14/02/1388 لغایت چهارشنبه مورخ 16/02/1388 از ساعت 8 صبح الی 17 با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر به همراه برگ موقت سـهام یا گواهی موجودی سهام، به امور سـهام بانک واقع درتهران- خیابان میرداماد جنب ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد- پلاک 426 (ساختمان گسترش انرژی پاسارگاد) - طبقه اول مراجعه فرمایند.

دستور جلسه:
  • 1. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1387
  • 2. استماع گزارش حسابرس و بازرس محترم قانونی
  • 3. بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به30/12/1387
  • 4. انتخاب بازرسان قانونی و تعیین حق الزحمه آنان
  • 5. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیات مدیره
  • 6. تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها
  • 7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.


 

هیات مدیره

 

×