مس
فروش/خرید 3.1330 3.1337
تغییرات +0.0014 +0.04%
بیشترین/کمترین 3.1262 3.1419
نیکل
فروش/خرید 5.3342 5.3388
تغییرات +0.0068 +0.13%
بیشترین/کمترین 5.3161 5.3683
آلومینیوم
فروش/خرید 0.9459 0.9463
تغییرات -0.0002 -0.02%
بیشترین/کمترین 0.9443 0.9483
روی
فروش/خرید 1.4808 1.4817
تغییرات +0.0009 +0.06%
بیشترین/کمترین 1.4767 1.4847
سرب
فروش/خرید 1.1035 1.1040
تغییرات -0.0084 -0.75%
بیشترین/کمترین 1.0951 1.1126
اورانیوم
فروش/خرید 3.1330 3.1337
تغییرات +0.0014 +0.04%


×