مس
فروش/خرید 2.9198 2.9200
تغییرات -0.0209 -0.71%
بیشترین/کمترین 2.8955 2.9411
نیکل
فروش/خرید 4.9632 4.9655
تغییرات -0.1572 -3.07%
بیشترین/کمترین 4.7886 5.1227
آلومینیوم
فروش/خرید 0.9748 0.9751
تغییرات -0.0021 -0.22%
بیشترین/کمترین 0.9610 0.9878
روی
فروش/خرید 1.4204 1.4207
تغییرات -0.0138 -0.96%
بیشترین/کمترین 1.3866 1.4345
سرب
فروش/خرید 1.1356 1.1361
تغییرات +0.0282 +2.55%
بیشترین/کمترین 1.0906 1.1365
اورانیوم
فروش/خرید 2.9198 2.9200
تغییرات -0.0209 -0.71%


×