مس
فروش/خرید 2.7147 2.7152
تغییرات +0.0084 +0.31%
بیشترین/کمترین 2.6982 2.7193
نیکل
فروش/خرید 4.3590 4.3613
تغییرات +0.0454 +1.05%
بیشترین/کمترین 4.2910 4.3704
آلومینیوم
فروش/خرید 0.8571 0.8573
تغییرات +0.0010 +0.11%
بیشترین/کمترین 0.8561 0.8606
روی
فروش/خرید 1.2567 1.2571
تغییرات +0.0127 +1.02%
بیشترین/کمترین 1.2372 1.2644
سرب
فروش/خرید 1.0063 1.0068
تغییرات +0.0011 +0.11%
بیشترین/کمترین 1.0039 1.0172
اورانیوم
فروش/خرید 2.7147 2.7152
تغییرات +0.0084 +0.31%


×