مس
فروش/خرید 3.1086 3.1095
تغییرات +0.0043 +0.14%
بیشترین/کمترین 3.1043 3.1132
نیکل
فروش/خرید 6.6550 6.6595
تغییرات +0.0181 +0.27%
بیشترین/کمترین 6.6368 6.6640
آلومینیوم
فروش/خرید 1.0246 1.0257
تغییرات -0.0007 -0.07%
بیشترین/کمترین 1.0244 1.0257
روی
فروش/خرید 1.4021 1.4039
تغییرات -0.0032 -0.23%
بیشترین/کمترین 1.4021 1.4057
سرب
فروش/خرید 1.0843 1.0857
تغییرات +0.0032 +0.29%
بیشترین/کمترین 1.0782 1.0861
اورانیوم
فروش/خرید 3.1086 3.1095


×