مس
فروش/خرید 3.1829 3.1838
تغییرات -0.0079 -0.25%
بیشترین/کمترین 3.1823 3.1913
نیکل
فروش/خرید 6.1923 6.2014
تغییرات +0.0363 +0.59%
بیشترین/کمترین 6.1220 6.2059
آلومینیوم
فروش/خرید 1.0045 1.0049
تغییرات +0.0007 +0.07%
بیشترین/کمترین 1.0038 1.0065
روی
فروش/خرید 1.6198 1.6207
تغییرات -0.0011 -0.07%
بیشترین/کمترین 1.6189 1.6230
سرب
فروش/خرید 1.1678 1.1694
تغییرات -0.0113 -0.96%
بیشترین/کمترین 1.1678 1.1817
اورانیوم
فروش/خرید 3.1829 3.1838
تغییرات -0.0079 -0.25%


×