مس
فروش/خرید 2.6469 2.6664
تغییرات -0.0195 -0.73%
بیشترین/کمترین 2.6469 2.6668
نیکل
فروش/خرید 6.0345 6.1167
تغییرات -0.0459 -0.76%
بیشترین/کمترین 6.0345 6.1167
آلومینیوم
فروش/خرید 0.9060 0.9068
تغییرات +0.0018 +0.20%
بیشترین/کمترین 0.9042 0.9068
روی
فروش/خرید 1.0633 1.0805
تغییرات -0.0199 -1.84%
بیشترین/کمترین 1.0633 1.0836
سرب
فروش/خرید 0.8991 0.9051
تغییرات +0.0000 +0.00%
بیشترین/کمترین 0.8991 0.9051
اورانیوم
فروش/خرید 2.6469 2.6664


×