مضاربه

تعریف

مضاربه  عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه (نقدی) را تامین می نماید ، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود آن هر دو طرف شریک باشند .

شرایط تسهیلات

 • بانک در امور واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشد.
 • بانک میتواند سرمایه مورد نیاز را به تدریج یا به طور یکجا در اختیار عامل قرار دهد.
 • بانک موظف است قبل از اقدام به عقد قرارداد ، عملیات موضوع مضاربه را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل کند که اصل سرمایه و سود مورد انتظار در طول مضاربه قابل برگشت باشد.
 • کار لازم برای انجام عملیات تماماً توسط عامل انجام میشود.
 • مضاربه از جمله تسهیلات کوتاه مدت است و نباید از یک دوره خرید و فروش ، حداکثر یکسال تجاوز نماید .

  کاربرد

مضاربه صرفاً در بخش بازرگانی کاربرد دارد و بانک می تواند به عنوان مالک ، سرمایه نقدی لازم را برای انجام یک معامله تجاری در اختیار عامل ، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار دهد تا سود حاصل را به نسبت از پیش توافق شده بین هم تقسیم نمایند .

هزینه‌های قابل قبول برای مضاربه:

 • قیمت خرید کالا
 • هزینه بیمه و حق ثبت سفارش
 • هزینه حمل و نقل
 • هزینه انبار داری
 • حقوق گمرکی و سود بازرگانی
 • هزینه های بانکی
 • هزینه‌ های بسته بندی
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • توقف و انتظار نوبت کشتی (دموراژ)

نرخ سود :

 
نوع تسهیلات
 
مدت (ماه)
مضاربه سه ماه

علی الحساب نرخ سود مورد انتظار بانک: براساس پیش بینی سود ابرازی مشتری در برگ درخواست تسهیلات مضاربه.
 

مدارک لازم:

 

در مواردی که متقاضی دارای پرونده عمومی نزد شعبه باشد:

 1. برگ در خواست استفاده از تسهیلات مضاربه
 2. پیش فاکتور مربوط به خرید کالای موضوع مضاربه
 3. صورت برآورد بهای فروش نقدی کالای مورد معامله طبق مندرجات برگ در خواست.
 4. آخرین صورت مجلس ارزیابی وثایق غیرمنقول و منقول متقاضی.
 5. فتوکپی سند مالکیت وثابق وتضمینات متقاضی.و پروانه کسب ، در صورت اجاره بودن محل اجاره نامه.
 6. مصوبه انجام معامله مضاربه.
 7. یک نسخه از قرار داد منعقده مضاربه.
 8. سایر مدارکی که به نظر شعبه اخذ و نگهداری آنها ضروری می باشد.

در صورتی که مشتری فاقد پرونده عمومی نزد بانک باشد:

 1. اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی از طریق اطلاعات اعتباری.
 2. فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره نامه معتبرمحل کار متقاضی
 3. فتوکپی کارت بازرگانی ( برای تجار و اشخاصی که در رابطه با شغل خود به امور تجارت داخلی یا خارجی ملزم به داشتن کارت بازرگانی باشند.)
 4. فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی.
 5. اصل برگ امضاء مسلم الصدور متقاضی.
 6. شماره حساب جاری و تاریخ افتتاح آن.
 7. فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی ودرمورد شخص حقوقی ، فتوکپی شناسنامه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت.
 8. فتوکپی اساسنامه، شرکت نامه روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت و آخرین تغییرات در انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل و صاحبان امضاء مجاز شرکت.
 9. لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به هر یک.
 10. گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته.
 11. آخرین اظهار نامه مالیاتی شرکت.

 

×