سایر موارد

دستورالعمل نحوه انجام" معاملات وکالتی" اوراق بهادار  :

استفاده از سند وکالت جهت فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس ها و بازارهای خارج ازبورس منوط به صدور "تأییدیه" از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی و ارائه آن به شرکت کارگزاری میباشد.

فروش اوراق بهادار با استفاده از سند وکالت توسط شرکتهای کارگزاری بدون رعایت ترتیبات این دستورالعمل تخلف محسوب شده و به منزلۀ فروش بدون دستور تلقی خواهد شد.

وکیل باید رأساً سند وکالتنامه را همراه بامدارک هویت خود جهت احرازهویت به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارائه نماید. وکیل موظف است اصل اوراق بهاداری را که قصد فروش آن را با استناد به سند وکالت دارد، حسب مورد به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارائه نماید.

***** در تأییدیه صادره از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی موارد زیر درج می شود :

الف – نام و مشخصات فردی وکیل و موکل

ب – مشخصات اوراق بهاداری که وکیل میتواند به نیابت از موکل خود نسبت به فروش آن اقدام نماید.

ج – اختیار یا عدم اختیار وکیل در دریافت وجه با درج شماره حساب بانکی وکیل یا موکل به صورت کامل که طبق مندرجات سند وکالت وجوه حاصل از فروش باید به آن حساب واریز شود.

 

تبصره : معرفی شماره حساب بانکی مشترک ممنوع بوده و وکیل باید حسب مورد شماره حساب اختصاصی خود یا موکل خود را اعلام نماید.

 

تأییدیه صادره برای فروش اوراق بهادار توسط وکیل تا شش ماه پس از تاریخ صدور معتبر بوده و چنانچه وکیل در این مهلت دستور فروش اوراق بهادار را ندهد و یا پس از ارائه دستور فروش از سوی وکیل به هر دلیل اوراق بهادار موضوع تأییدیه در مهلت مذکور به فروش نرود، فروش اوراق بهادار یا اجرای دستور فروش ارائه شده منوط به ارائۀ تأییدیه جدید است.

 

صدور گواهینامه سپرده سهام المثنی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه :

مدارک لازم

1- مدرک شناسایی معتبر (شامل شناسنامه، گواهینامه رانندگی، کارت ملی عکس دار، گذرنامه. در صورت فقدان تمامی این مدارک، نامه از مرجع قضایی که مشخصات کامل فرد در آن قید شده باشد.)

2 - کپی مدرک شناسایی فوق

3 - مبلغ 80000 ریال وجه که به حساب سیبا شماره 0205393624008 بانک ملی ایران به نام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز می شود.

 

تذکر: جهت صدور "گواهینامه نقل و انتقال سهام" المثنی، حضور شخص سهامدار جهت احراز هویت الزامی است. در غیر این صورت وکیل قانونی سهامدار به همراه وکالتنامه رسمی و مدرک شناسایی معتبر و یا ولی سهامدار با مدرک شناسایی معتبر نیز می توانند اقدام به درخواست صدور "گواهینامه نقل و انتقال سهام" المثنی کنند. در صورت فوت سهامدار، یکی از وراث با مدرک شناسایی معتبر و گواهی حصر وراثت (یا گواهی فوت) می تواند اقدام به درخواست "گواهینامه های نقل و انتقال سهام" المثنی سهامدار متوفی، جهت انجام انتقال قهری سهام، بنماید.

 

تذکر: صدور "گواهینامه های نقل و انتقال سهام" المثنی با مراجعه به کارگزاری ها و بورس های منطقه ای نیز قابل انجام است.

 

نظرسنجی از سهامداران