ضمانت نامه

 تعریف

عقد ضمان یا ضمانت عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.

 ضمانت نامه های بانکی :

بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی را که به نفع سازمانها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی به عهده متقاضیان است با رعایت آئین نامه دستورالعمل صدور ضمانت نامه تعهد و ضمانت می نماید به موجب ضمانت نامه هائی که توسط بانک صادر می شود ، بانک متعهد می گردد در صورت درخواست ذینفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت شود.

 انواع ضمانت نامه های بانکی :

 1. شرکت در مناقصه و مزایده
 2. حسن انجام کار
 3. استرداد کسور وجه الضمان
 4. پیش پرداخت
 5. گمرکی
 6. تعهد پرداخت 

 وثائق ضمانت نامه ها

ضمانت نامه ها در مقابل یک یا ترکیبی از انواع وثائق ذیل صادر می گردد :

 1. سپرده بلند مدت ( ارزی - ریالی )
 2. سفته
 3. اموال غیرمنقول
 4. اوراق مشارکت
 5. سهام
 6. ضمانت نامه های بانکهای داخلی یا خارجی
 7. رسید انبارهای عمومی
 8. کشتی یا هواپیما

 حداقل معادل 10 درصد مبلغ ضمانت نامه نقداً دریافت می گردد.

×