خدمات و محصولات ریالی براي اشخاص

بانك پاسارگاد برگرفته از نامي ديرين به عنوان بانك هزاره سوم ارائه دهنده خدمات نوين مي باشد. اين بانك با بكارگيري نيروي انساني با تجربه سيستم بانكي كشور تمام سعي و تلاش خود را در جهت ارائه خدمات مطلوب و محصولات متنوع جديد به مشتريان قرار داده است. در همين راستا بانك پاسارگاد مشتريان خود را به سه دسته اصلي، اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي و سازمانهاي بزرگ تقسيم كرده است. در كنار ارائه خدمات مختلف و محصولات متنوع بانكي كه نياز قشر امروز جامعه است، بانك پاسارگاد به مشتريان خود انواع خدمات متنوع بانكي را نيز ارائه مي نمايد. استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي، تلفن بانك و به زودي موبايل بانك و ايميل بانك نمونه خدمات نويني ميباشند كه جهت افزايش رضايتمندي مشتريان ارائه خواهد شد. در كنار ارائه خدمات و محصولات متنوع، بانك پاسارگاد به دنبال ايجاد تحول بانكي در چار چوب بانكداري اسلامي خواهد بود. بانك پاسارگاد اعتقاد دارد كه در سايه بانكداري اسلامي ميتوان خدمات و محصولات بهتري را به مشتريان بانك ارائه نمود.


خدمات و محصولات قابل  ارائه به  اشخاص حقيقي در بانك پاسارگاد:


×