امور سازمانی

بانک پاسارگاد در جهت شفاف سازی و ایجاد بستری مناسب در ارئه خدمات، و همچنین برای ارتباط هرچه بهتر و بیشتر با مشتریان، برخی از اطلاعات از جمله تراز نامه، صورت سود و زیان و گزارش نیروی انسانی را در اختیار عموم قرار داده است؛
حال با توجه به این گزارشها و شعار مشتری ذات بانک است به عملکرد عالی بانک پاسارگاد طی سال گذشه پی برده وبانک پاسارگاد آماده ارائه خدمات بهتر و روزافزون جهت رشد و شکوفایی اقتصادی می باشد.

 

×