حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز

سپرده قرض الحسنه پس انداز به مشتریان گرامی این امکان را می‌دهد وجوه مازاد بر نیاز خود را به منظور برخورداری از اجر معنوی وپاداش اخروی نزد شعبه های بانک پاسارگاد تودیع نموده و هر زمان که بخواهند مبلغ مورد نیاز خود را ازشعبه های بانک در سراسر کشور برداشت نمایند.لازم به ذکر است که به این نوع حساب، سودی تعلق نمی گیرد.

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی:

به حسابی اطلاق می گردد که صاحب آن به قصد تعاون عمومی و کمک به نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی نزد بانک افتتاح و وجوه خود را بعنوان قرض الحسنه در آن متمرکز می نماید.

حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز50000 ریال است .

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی اشخاص حقیقی:

هر شخصی که به سن 18 سال تمام رسیده و یا حکم رشد وی از دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند بنام خود یا کسانی که تحت ولایت و یا قیومیت او باشند در بانک پاسارگاد حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید که حق برداشت از حساب با صاحب حساب یا نماینده قانونی او خواهد بود.

حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازبرای اشخاص صغیر:

هر شخص می تواند برای اشخاص صغیر حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازافتتاح نماید و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صاحب حساب (صغیر) به سن قانونی ویا با ارائه حکم رشدصادره از طرف دادگاه صالحه با ولی قهری ودر صورت نداشتن ولی قهری با قیم ویا وصی او می باشد.

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز با وکالت، قیومیت یا وصایت:

ممکن است حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز بوسیله وکیل یا قیم و یا وصی شخص افتتاح گرددکه تفاوت آن با افتتاح حساب برای شخص صغیر به شرح ذیل می باشد:

 

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی مشترک:

چنانچه دو نفر یا بیشتر تصمیم بگیرند به صورت مشترک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند، با رعایت شرایط و تکمیل کارت افتتاح حساب بایستی نحوه برداشت ومیزان سهم هر یک مشخص و ازطرف صاحبان حساب امضاء گردد. سایر شرایط  حساب فوق الذکرهمانند قرض الحسنه پس انداز عادی می باشد.

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز توسط اطفالی که به سن 12 سال تمام رسیده اند:

اطفالی که به سن 12 سال تمام رسیده باشند می توانند بدون ارائه حکم رشد منحصرا به نام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید. حق استفاده از موجودی این حساب با دارنده حساب، پس از رسیدن به سن 15 سال تمام خواهد بود.
اطفالی که به سن 15 سال تمام رسیده باشند می توانند منحصرا به نام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح و از موجودی حساب شخصاً استفاده نمایند.

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز توسط مادر برای فرزند صغیر:

مادر قانوناً می تواند به نام فرزند صغیر خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید. حق استفاده از موجودی این حساب تا رسیدن طفل صغیر به سن 18 سالگی تمام با مادر است.

    • الف) در صورت افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز برای شخص صغیر توسط خویشاوندان سببی و نسبی ویا اشخاص دیگر برداشت کننده قانونی در هرصورت ولی قهری و در صورت نبودن ولی قهری، قیم یا وصی با ارائه قیم نامه ویا وکالت نامه خواهد بود.
      ب) در صورتی که وکیل و قیم هم باز کننده و هم برداشت کننده از حساب باشند وکیل بایستی وکالت رسمی از طرف صاحب حساب را داشته و هنگام افتتاح و یا برداشت از حساب ارائه دهد و قیم نیز بایستی نسبت به ارائه قیم نامه معتبر از مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه:

به حسابی اطلاق می شود که بانک وجوه سپرده شده به این حساب توسط اشخاص حقیقی وحقوقی تحت این عنوان را طبق نظر سپرده گذار به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و موسسات خیریه و عام المنفعه اعطاء نماید.

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه:

هر شخصی که به سن 18 سال تمام رسیده باشد می تواند نسبت افتتاح این حساب اقدام نماید ، دو نفر یا بیشتر حقوقی هم می توانند این نوع حساب را افتتاح نمایند. در خصوص افتتاح حساب مشترک بایستی میزان سهم ، نحوه عمل و چگونگی استفاده ازحساب  و روش اعطای قرض الحسنه و تر تیب استفاده از حساب که متفق یا منفرد خواهد بود مشخص شود.افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه برای اشخاص حقوقی بلامانع است. در این صورت اخذ مدارک ثبتی و قانونی دال بر احراز شخصیت حقوقی شرکت  که عبارتست از اساسنامه، شرکتنامه و روزنامه رسمی آخرین تغییرات و حدود اختیارات مدیران الزامی است.

اعطای تسهیلات از محل سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه:

پرداخت قرض الحسنه از محل سپرده قرض الحسنه ویژه بر اساس شرایطی که به موجب قرار داد عاملیت منعقده فیمابین سپرده گذارو بانک (شعبه دارنده حساب) معین می شودصورت می گیرد.
قرض الحسنه اعطایی از محل وجوه حساب سپرده گذار پرداخت می شود و حساب سپرده گذار به میزان مبلغ قرض الحسنه اعطایی بدهکار شده و باقی مانده درصورت مطالبه سپرده گذار به وی قابل پرداخت می باشد.

در حال حاضر حداقل مبلغ  برای افتتاح حساب سپرده های قرض الحسنه پس اندازویژه  000ر000ر10 ریال وحداقل تسهیلات اعطائی ازمحل قرض الحسنه پس انداز ویژه 000ر000ر3 ریال  می باشد.

 

 

 

×