حساب سپرده قرض الحسنه جاری


سپرده قرض الحسنه جاری یکی از ابزارهای مهم در مبادلات پولی و بازرگانی شناخته شده می‌باشد. از مزایای چک‌های صادره مشتریان عهده بانک پاسارگاد قابلیت وصول آن‌ها در کلیه شعبه های بانک می‌باشد.

 شرایط

 • افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری نیاز به اخذ معرف دارد.معرف باید دارای حساب سپرده قرض الحسنه جاری نزد یکی از بانکها باشد و امضائ وی مورد تائید بانک باشد.
 • افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری نیاز به اخذ استعلام از بانک مرکزی برای صاحب حساب و وکیل ایشان (اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی ) دارد. مدت اعتبار استعلام ها 1 ماه می باشد.
 • این حساب دارای قابلیت ارائه دسته چک به مشتری می باشد. کلیه مقررات مربوط به دسته چک بر آن نافذ می باشد.
 • فرمهای درخواست دسته چک بایستی در دفتر نامه های وارده ثبت و پس از تحویل دسته چک به متقاضی در کلاسور جداگانه ای به ترتیب شماره ردیف در حساب جاری نگهداری شود.

  حساب سپرده قرض الحسنه جاری شرکتهای در شرف تاسیس

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نام شرکتهای سهامی عام یا خاص در شرف تاسیس بلامانع بوده و بایستی به نام شرکت و با ذکر در شرف تاسیس افتتاح و وجوه در یافتی به حساب مذکور منظور گردد. بدیهی است تا انجام تشریفات ثبت شرکت هیات موسس حق انجام عملیات و حق برداشت از حساب را نخواهد داشت و تا قبل از رسیدن آن و درج آگهی در روزنامه رسمی کشور دسته چک تسلیم نمی گردد. بر اساس ماده 19 قانون تجارت در صورت عدم ثبت شرکت استرداد وجوه واریز شده به حساب شرکت در شرف تاسیس به موسیسن و پذیره نویسان منوط به ارائه گواهینامه عدم ثبت شرکت از طرف اداره ثبت شرکتهاخواهد بود.

افتتاح این حساب برای شرکتهای سهامی عام وخاص می باشد و برای سایر شرکتها جایز نمی باشد.

وجوهی که به حساب افزایش سرمایه شرکتها تادیه می شود باید در حساب بستانکاران موقت معین افزایش سرمایه شرکتها نگهداری گردد. تامین و انتقال وجوه مزبور به حسابهای شرکت منوط به ثبت افزایش سرمایه می باشد.


  حساب سپرده قرض الحسنه جاری شرکتهای حقوقی خارجی

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اتباع بیگانه علاوه بر رعایت مقررات و ضوابطی که برای افتتاح این گونه حسابها برای اشخاص حقیقی بر شمرده شد مستلزم رعایت موارد زیر می باشد.

 • معرفی یکی از مشتریان بانک یا ارائه معرفی نامه کتبی از جانب یکی از ارگانها ی دولتی ویا سفارتخانه های خارجی مبنی بر شناسایی و تایید متقاضی افتتاح حساب.
 • دارا بودن پروانه اقامت معتبر نظیرگذرنامه یا دیگر مدارک رسمی عکس دار.
 • یک برگ تصویراز گذرنامه و پروانه اقامت .

  افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای شرکتهای حقوقی خارجی

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای شرکتهای حقوقی خارجی چنانچه طبق مقررات و ضوابط مربوطه در ایران به ثبت رسیده باشند بلامانع و نحوه افتتاح حساب همانند اشخاص حقوقی این آیین نامه می باشد.

  مدارک لازم

 1. تقاضای شرکت که به امضاء هریک از صاحبان رسیده باشد.
 2. فتوکپی اساسنامه
 3. فتوکپی شرکتنامه
 4. آگهی روزنامه رسمی کشور مبتی بر تاسیس شرکت و ...
 5. اجازه افتتاح در اساسنامه
 6. آخرین صورتجلسه مجمع عمومی
 7. اصل وفتوکپی شناسنامه هریک از اعضاء که دارای امضاء و ظهر نویسی شده باشد.
 8. تکمیل فرم های مربطه

 

×