حساب هاي سرمايه گذاري

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت براي اشخاص حقوقي
افتتاح حساب سرمايه‌گذاري كوتاه مدت براي اشخاص حقوقي به شرط اينكه اجازه افتتاح و چگونگي استفاده از حساب مزبور در اساسنامه و حدود اختيارات مديران قيد شده باشد، در صورت اخذ مدارك ثبتي و قانوني كه دلالت بر احراز شخصيت حقوقي شركت نمايد نظير، اساسنامه ، شركت نامه، حدود اختيارات مديريت و اسامي مديران درج شده در روزنامه رسمي و نگهداري تصاويرآنها در پرونده الزامي است.

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (3ماهه):

سپرده مذکور برای مدت 3 ماه تمام نزد بانک تودیع می گردد. نرخ سود این حساب بیشتر از نرخ سود سپرده کوتاه مدت می باشد و حسب نظر مشتریان گرامی به صورت ماهانه و یا در پایان دوره (سود در سر رسید) با نرخ های تعیین شده قابل پرداخت است. ضمنا اصل سپرده در سر رسید در صورت جاری بودن سپرده و دستور مشتری با شرایط جدید قابل تمدید خواهد بود.

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (6 ماهه):

سپرده مذکور برای مدت 6 ماه تمام نزد بانک تودیع می گردد. نرخ سود این حساب ، حسب نظر مشتریان گرامی به صورت ماهانه ، سه ماهه و یا در سر رسید با نرخ های تعیین شده قابل پرداخت و اصل سپرده نیز در سر رسید در صورت جاری بودن سپرده و دستور مشتری با شرایط جدید قابل تمدید خواهد بود.

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يك، دو، سه، چهار و پنج ساله
حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت به سپرده‌اي اطلاق مي شود كه متقاضي براي مدت معين (يك، دو، سه، چهار و پنج سال) وجوه خود را نزد بانك سپرده گذاري مي نمايد.

محاسبه نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری

 

×