گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري عام

حساب سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) به سپرده اي اطلاق مي شود كه نزد بانك با سررسيد مشخص افتتاح مي شود و بانك در ازاي آن اقدام به صدور گواهي به همين نام مي نمايد.
  • گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) با نام يا بي نام بوده و شرايط عمده قرارداد سپرده‌گذاري در آن ذكر مي گردد.
  • گواهي سپرده مدت دار سرمايه گذاري (عام) قابل انتقال به غير بوده و سپرده گذاران مي توانند اين گواهي را بدون فسخ عقد وكالت در سازمان بورس اوراق بهادار، بانكها و يا مؤسسات اعتباري معامله وحقوق خود را صلح نمايند.
    در اين حالت رابطه وكالت بين بانك و خريداران بعدي اوراق برقرار خواهد شد.
  • تا زماني كه اين اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار قابل پذيرش و معامله نيستند بانك ميتواند نسبت به قبول سفارش از طرف متقاضيان حقيقي يا حقوقي براي خريد گواهي سپرده ويژه سرمايه‌گذاري (عام) اعم از آن كه خود ناشر آن باشد يا نباشد اقدام نمايد.
  • مدت و سود علي الحساب اين گونه سپرده ها متناسب با ساير سپرده ها تعيين مي شود.
  • بازخريد گواهي سپرده مدت دارويژه سرمايه گذاري (عام) قبل ازسررسيد توسط بانك صادركننده مشروط بر آن كه بازخريد در بازار دست دوم (درصورت ايجاد) صورت پذيرد بلا مانع است.
  • نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) همانند نسبت سپرده هاي قانوني سپرده هاي متناظر در سيستم بانكي مي باشد. همچنين نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) با سررسيد بيش از 5 سال نيز همانند نسبت سپرده قانوني سپرده هاي 5 ساله نزد سيستم بانكي مي باشد.
  • هنگام اطلاع رسانی و صدور گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) توسط بانك باید علاوه برموارد فوق امكان استرداد وجه موضوع گواهي سپرده به درخواست سپرده گذار ذكر شود ودرصورتي كه بانك وجه موضوع گواهي را قبل از سررسيد مسترد نمايد تعيين سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعمل هاي صادره كميسيون  اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود

×