گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري خاص

سپرده  مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) به سپرده اي اطلاق مي شود كه بانك به منظور تجهيز منابع براي تامين مالي طرحهاي مشخص جديد سود آور توليدي و ساختماني و خدماتي و نيز توسعه وتكميل طرحهاي سودآور موجود با سررسيد مشخص افتتاح مي نمايد و در ازاي افتتاح سپرده گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) صادر مي نمايد.
  1. شركتهاي حقوقي جهت تامين منابع مالي مورد نياز طرح يا طرحهاي مشخص خود مي توانند درخواست ايجاد سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) بنمايند.
  2. گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) صادره توسط بانك با نام  يا بي نام بوده و شرايط مهم قرارداد سپرده گذاري در آن قيد مي گردد.
  3. گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري(خاص) قابل انتقال به غير بوده و سپرده گذاران مي‌توانند اين گواهي را بدون فسخ عقد وكالت و تحمل جريمه در سازمان بورس اوراق بهادار، بانكها يا مؤسسات اعتباري معامله و حقوق خود را صلح نمايند.
  4. بانك مي تواند نسبت به قبول سفارش از طرف شركتهاي حقوقي براي خريد گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري خاص اعم از اين كه خود ناشر باشد يا نباشد تا زماني كه اين اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار براي معامله پذيرش نشده اند اقدام نمايد.
  5. متقاضي ايجاد سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) بايستي طرح توجيهي فني، اقتصادي و مالي موضوع سپرده را به همراه ميزان و شرايط پيشنهادي ارائه وبانك آن را بررسي و تائيد نمايد.
  6. هنگام اطلاع رسانی و صدور گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) بايد علاوه برمواردفوق امكان استرداد وجه موضوع گواهي به درخواست سپرده گذار توسط بانك ذكر شود. در صورت استرداد وجه گواهي قبل از سررسيد تعيين سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب كميسيون اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد.
  7. صدور گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و منوط به اخذ مجوز از اين بانك خواهد بود.
  • نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری خاص

مدت سپرده

نرخ سود علی الحساب

6ماهه

4/15%

9ماهه

7/16%

یک ساله

1/18%

دو ساله

6/18%

سه ساله

2/19%

چهار ساله

4/19%

پنج ساله

7/19%

×