حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله

 

حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت یک ساله به سپرده‌ای اطلاق می شود که متقاضی برای مدت معین (یک سال) وجوه خود را نزد بانک سپرده گذاری می نماید.
 • حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌تواند بصورت انفرادی، مشترک ، اشخاص حقوقی و شرکتهای دولتی صادر شود.
 • حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت 500.000 ریال می‌باشد، لیکن به منظور جلوگیری از ابطال کل سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت قبل از سررسید، هنگام افتتاح مبلغ سپرده به ضرایب 500.000 ریال تقسیم می‌گردد.
 • چنانچه سپرده‌گذار بخواهد قسمتی از سپرده خود را قبل از سررسید برداشت نماید می تواند یک قسمت از سپرده خود را بر اساس ضرایبی از پانصد هزار ریال برداشت نماید. مبلغ برداشتی مشمول سود تعدیلی ولی باقیمانده مبلغ با همان سود و مشخصات قبلی ادامه خواهد یافت. در این صورت برای باقیمانده برگ سپرده جدیدی با همان شرایط قبلی صادر می‌گردد.(به شرط آنکه مبلغ سپرده با احتساب کسر جریمه و اضافه سود پرداختی از 500.000 ریال کمتر نشود.)
 • سود سپرده‌های بلند مدت روزانه محاسبه و هر ماهه به صورت علی الحساب قابل پرداخت می‌باشد تسویه حساب نهایی با سپرده‌گذار پس ازسررسید به عمل خواهدآمد.بانک در سررسید انواع سپرده ها را متناوباً برای دوره های بعدی به مدت قبلی و با مشخصات موجود تجدید می نماید مگر اینکه ذینفع کتباً دستور دیگری داده باشد.در صورت اجازه تمدید و تمایل سپرده گذار ، می توان سودمتعلقه دریافت نشده را هنگام تمدید سپرده به مبلغ سپرده اولیه اضافه نمود .
  ضمناً سپرده مذکور از تاریخ تمدید مشمول شرایط سپرده های سرمایه‌گذاری بلند مدت جدید خواهد بود.
 • نقل و انتقال وجوه سپردههای سرمایه گذاری بلند مدت قبل از سررسید از یک شعبه به شعبه دیگر بانک بدون تغییردرنرخ سودامکان پذیر نمی باشد، لیکن به منظور تشویق و جذب وحفظ سپرده گذاران در صورت تمایل آنان شعب می توانند سود سپرده را همه ماهه به حساب معرفی شده درشعبه مورد نظر مشتری واریز نمایند.

نرخ سود و طریقه پرداخت آن:

یک ساله 15.00

سود سپرده های بلند مدت روزانه محاسبه و دراول هر ماه به حساب مورد درخواست شرکتهای حقوقی واریز میگردد.چنانچه سپرده گذار زودتر از سررسید سپرده نسبت به برداشت از حساب اقدام نماید، سود سپرده به نسبت مدتی که سپرده مفتوح بوده بر اساس نیم درصد کمتر ازسپردههای مشابه در سال پایه (سال افتتاح سپرده) محاسبه و مازاد سودهای پرداخت شده قبلی از اصل سپرده و یا سود پرداختی کسر میگردد.


 

نحوه افتتاح حساب بلند مدت برای شرکتهای حقوقی:

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت برای شرکتهای حقوقی چنانچه افتتاح حساب و چگونگی استفاده از سپرده در اساسنامه یا شرکت نامه که به تصویب صاحبان سهام (در شرکتهای سهامی) و یا صاحبان سرمایه که اصطلاحاً شرکا نامیده می شوند (در شرکتهای غیر سهامی) رسیده و افتتاح حساب در آن قید شده باشد، بلامانع است. دراین صورت اخذ مدارک ثبتی وقانونی که دلالت براحراز شخصیت حقوقی شرکت نماید نظیر اساسنامه، شرکت نامه، آخرین تغییرات، اسامی مدیران و حدود و اختیارات مندرج در روزنامه رسمی ونگهداری در پرونده مربوطه الزامی است.

افتتاح حساب از طریق وکالت:

 • اگر وکیل حق استفاده از حساب را داشته باشد باید وکالت نامه رسمی (ثبتی) که ازجانب صاحب حساب به وی داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نماید.
 • اگر وکالت نامه تنظیم نشده باشد، برای افتتاح حساب وکالتنامه در حضور مسئول مربوطه تکمیل شود.

صدور گواهی سپرده سرمایه گذاری بلند مدت:

  پس از تکمیل فرم مشخصات مشتری و فرم درخواست افتتاح حساب و قرارداد سپرده گذاری بلند مدت و امضاء آنها از جانب صاحب حساب، وکیل، قیم، وصی، ولی و یا افتتاح کننده ، برگ گواهی سپرده سرمایه گذاری بلند مدت توسط شعبه صادر و تحویل سپرده گذار می گردد.

مفقودی، سرقت و یا معدوم شدن گواهی سپرده سرمایه گذاری بلند مدت:

  پس از دریافت اقرار نامه یک برگ گواهی سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با همان شماره حساب و مشخصات قبلی صادر و پس از ممهور نمودن به مهر المثنی به مشتری تحویل می گردد. پس از صدور گواهی سپرده المثنی باید بر روی فرم درخواست افتتاح حساب جمله " برای این حساب گواهی سپرده المثنی صادر شده است " درج گردد.

 

 

×