مشارکت مدنی

تعریف

مشارکت مدنی عبارت است از در‌آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی  یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع  طبق قرار داد.
 

 کاربرد

مشارکت مدنی در بخشهای تولیدی (صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و مسکن) و بازرگانی (داخلی ، صادرات و واردات) و خدماتی کاربرد دارد.

 

شرایط تسهیلات

  • بانک موظف است قبل از اقدام به عقد قرار داد عملیات موضوع مشارکت را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل کند که اصل مال شراکت و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرار داد قابل برگشت باشد.
  • بانک مکلف است در قرارداد نحوه تسویه مشارکت را قید نماید.
  • مدت تسهیلات  مشارکت  مدنی مواد اولیه 6 ماه با بازپرداخت در  رأس  بوده و یک سال با بازپرداخت به روش تدریجی می باشد.
  •  مدت تسهیلات مشارکت مدنی احداث بنا در ملک شریک یک سال و در صورت عدم تکمیل پروژه قابل تمدید (حداکثر مدت تسهیلات از شروع قرارداد، سه سال) می باشد.
  • حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی 80% کل سرمایه هرشرکت مدنی تعیین می شود.

 


 

 

نوع تسهیلات
 
مدت (ماه)
مشارکت مدنی تولیدی 3 ماه
مشارکت مدنی خرید لوازم و ابزار کار حداکثر 36 ماه
مشارکت مدنی با بازپرداخت تدریجی حداکثر 12 ماه
مشارکت مدنی بازسازی ملک حداکثر 36 ماه

مشارکت مدنی احداث بنا در ملک شریک

حداکثر 12 ماه

مشارکت مدنی صادراتی

(در قبال ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران)

6 ماه
مشارکت مدنی (سایر) 3 ماه


علی الحساب نرخ سود مورد انتظار بانک: براساس پیش بینی سود ابرازی مشتری در برگ درخواست معامله مشارکت مدنی

 

 

 

 

×