خدمات و محصولات ریالی براي شركتها

شركتهاي حقوقي همواره با توجه به نوع فعاليت خود احتياج به خدمات سريع بانكي دارند. بانك پاسارگاد در فضاي امروزي جهت بهرمند كردن شركتهاي حقوقي از اين خدمات و محصولات براي تسريع در امور بانكي به ارائه خدمات نوين بانكي براي اين دسته از مشتريان خود نموده است. از جمله خدمات بانكي مي توان  به موارد زير اشاره کرد.

×