حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت

 

مشتريان گرامي مي توانند با افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت وجوه خود را به حساب مورد نظر واريزو به سهولت از طریق کلیه شعبه های بانک در سراسر کشور برداشت نمايند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بصورت روزشمار بهره مند گردند.

  • حداقل مبلغ مورد نياز براي افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت 100.000 ريال مي باشد، لذا چنانچه مانده آن از حداقل تعيين شده كمتر گردد به حساب مذكور سودتعلق نخواهد گرفت.
  • سود سپرده هاي كوتاه مدت به صورت علي الحساب و برمبناي كمترين مانده در روز محاسبه و قابل پرداخت مي باشد.
  • شرط تعلق سود به سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت تداوم وجود حد اقل مبلغ مذکور به مدت 30 روز مي باشد. بديهي است سود سپرده  مفتوحه در طي ماه محاسبه و در ماه بعد به حساب واریز مي گردد.

نرخ سود در سال (در حال حاضر) :

  • 10.00

نحوه افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت:

شما مشتری گرامی می توانید با استفاده از بانکداری مجازی و از طریق سایت بانک و یا مراجعه حضوری ، نزد هر یک از شعبه های بانک اقدام به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نمایید. برای افتتاح حساب ارائه شناسنامه عکس دار و کارت ملی و تکمیل نمونه های مربوطه در شعبه مورد نظر ضروری می باشد.

  • هر شخص حقيقي كه به سن 18 سال تمام رسيده باشد ويا حكم رشد وي از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند به نام خود در بانك سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت افتتاح نمايد.
  • افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاری كوتاه مدت با حق برداشت از حساب توسط مادر به نام فرزند صغير خود در صورتی مجاز است كه مادر وصی و يا قيم فرزند صغير خود باشد.

افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت مشترك:

ممكن است دو نفر يا بيشتر تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت افتتاح نمايند كه در اين صورت رعايت نكات زير الزامي است.

  • نحوه و تر تيب استفاده از حساب (متفقاً یا منفرداً ) قيد و ميزان سهم هر يك مشخص و چگونگي برداشت از حساب صريحا تعيين واعلام شود.
  • امضاء يا امضاهایی که موقع افتتاح حساب برای استفاده از حساب تعیین می شود تا زمانی كه درخواست و یا دستور کتبی مخالفی از طرف هيچ يك از صاحبان به بانك واصل نشده باشد معتبر خواهد بود و در غیر اینصورت بانک از برداشت در مقابل امضا یا امضاهای تعیین شده قبلی خودداری می نماید.

 

 

×