حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت (۶ ماهه)

افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه با حفظ موجودی برای مدت 6 ماه و با نرخ بیشتر از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت صورت می پذیرد.

  • شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 6 ماهه همانند شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت می‌باشد، لیکن فرم افتتاح این حساب به صورت خاص می‌باشد.
  • با توجه به ثابت بودن رقم سپرده و عدم دریافت وجه توسط سپرده گذار، به جای صدور دفترچه، گواهی سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه تکمیل و تحویل می گردد.
  • سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (6ماهه) در انقضاء سر رسید قابل تمدید به صورت سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه (شش ماهه) جدید می‌باشد. چنانچه سپرده‌گذار قبل از 6 ماه (سررسید) نسبت به دریافت وجه سپرده اقدام نماید سپرده وی ابطال و نرخ سود مشمول ضوابط و شرایط سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با یک درصد جریمه می‌گردد.

 

  • نرخ سود:    13.00

 

×