انحصار وراثت

انتقال دارایی سهامدار متوفی به وراث (انتقال قهری سهام)  توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  :
طی عملیات انتقال قهری سهام، سهام متوفی، بر اساس گواهی حصر واثت، به وراث وی انتقال می یابد و "گواهینامه های نقل و انتقال سهام" وراث چاپ می شود.


مدارک لازم

1 - اصل برگه انحصار وراثت و تصویر آن
2 - اصل شناسنامه تمام وراث و تصاویر آن ها
3 - اصل کارت ملی تمام وراث و تصاویر آن ها
4 - اصل برگه واریز مالیات بر ارث و تصویر آن
5 - اصل گواهی فوت متوفی و تصویر آن
6 - اصل گواهینامه نقل و انتقال سهام متوفی و تصویر آن
7 - اصل وکالتنامه و تصویر آن (در صورتی که وراث یکی از ورثه را به عنوان وکیل انتخاب کرده باشند)

 


مراحل کار

نماینده وراث به همراه مدارک فوق به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(واحد انتقالات و اصلاحات ) مراجعه می کند. ضمن بررسی مدارک ، سهم الارث هر یک از وراث طبق برگه انحصار وراثت محاسبه می شود و انتقال سهام برای هر یک از وراث در امور خدمات رایانه ای صورت می گیرد و گواهینامه نقل و انتقال سهام برای هر وارث چاپ می شود. وراث با مدرک شناسایی معتبر مراجعه و گواهینامه نقل و انتقال سهام خود را دریافت می کنند.

 

  • تذکر1: اگر وراث یکی از ورثه را به عنوان وکیل خود در این امر معرفی کرده باشند، سهام متوفی بین وراث تقسیم نمی شود و تمام سهام به وکیل انتقال می یابد.
  • تذکر2: وکیل قانونی وراث، جهت تأیید وکالتنامه، باید ظرف 10 روز از تسلیم تقاضای تقسیم ارث، به همراه اصل وکالتنامه و مدرک شناسایی معتبر به واحد انتقالات و اصلاحات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مراجعه کند. در غیر این صورت، سهام مطابق حکم انحصار وراثت بین وراث تقسیم می گردد.
  • تذکر3: اگر وکیل وراث ساکن یکی از شهرها غیر از تهران باشد، می تواند جهت تأیید وکالتنامه به اداره حقوقی بورسهای منطقه ای مستقر در مناطق 21 گانه مراجعه کند.

×