انواع تسهيلات و معاملات بانكي

تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده در چارچوب قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط در قالب عقود اسلامی به شرح ذیل پرداخت می گردد:

 

 

×