خدمات دستگاههای POS

از دستگاههای مورد استفاده جهت ارائه خدمات ویژه کارت ها، POS میباشد که از جمله خدمات تعریف شده این دستگاه به موارد ذیل می توان اشاره ای داشت:

  • اعلام موجودی
  • درخواست صورتحساب
  • صورتحساب کوتاه
  • تغییر رمز
  • چاپ رسید برای هریک از عملیات فوق بر روی صفحه نمایش یا چاپی

 

×