خدمات ریالی

انتقال موجودي و وجه

 • انتقال وجه بين بانك ها توسط چك بين بانكي
 • انتقال وجه بين حسابهاي مشتري درخود بانك
 • انتقال وجه از حساب خود به حساب سايرين
 • ساده شدن انجام عمل حواله
 • عمل دريافت و پرداخت معمول بانكي

اطلاع رساني حساب

 • اعلام موجودي
 • اطلاع از گردش حساب
 • صورت حساب
 • فكس صورت حساب

خدمات چک

 • چک رمزدار
 • وصول چک مشتریان
   

پرداخت حقوق کارکنان

بانک پاسارگاد به شرکتهای حقوقی امکان پرداخت حقوق کارکنان را به صورت یکجا می دهد. شرکتهای حقوقی میتوانند با افتتاح حساب در بانک پاسارگاد برای شرکت و پرسنل خود از این سرویس بانک استفاده کنند. برای اطلاعات بیشتر با نزدیکترین شعبه بانک پاسارگاد تماس حاصل فرمایید.

 ضمانت نامه های بانکی

بانک بنا به درخواست شرکتهای حقوقی پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی را که به نفع سازمان ها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی به عهده متقاضیان است با رعایت آئین نامه دستورالعمل صدور ضمانت نامه تعهد و ضمانت می نماید به موجب ضمانت نامه هایی که توسط بانک صادر می شود،بانک متعهد می گردد درصورت درخواست ذینفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت شود.